Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

דירה לדוגמא

בשנות ה- 2000 המתקדמות יעדיף הלקוח לקבל את ההמחשה הטובה ביותר לפני רכישת דירה, המהווה את אחת ההחלטות המשמעותיות והחשובות בחייו.

מתוך ניסיון של פרויקטים רבים הוכח חד משמעית:
“דירה לדוגמא” מהווה כלי מכירה חשוב ומרכזי בתהליך קבלת ההחלטה לרכישת דירה.

חברת אתגרים מצאה את החיבור בין חשיבה, תכנון ויישום עקרונות שיווקיים בהכנת “הדירה לדוגמא” לבין ההצלחה בקידום וסגירת עסקאות.

דגשים בתכנון הדירה לדוגמא ככלי עזר והמחשה למנהל המכירות בשטח:

 • כלי המחשה ונטרול חסמים ללקוח.
 • חשיבות למיקום ותנאי השטח.
 • איכות גימור בלתי מתפשרת והקשר לתדמית החברה הבונה.
 • אבזור ועיצוב בהתאם לקהל המטרה.
 • שיטות בנייה מתקדמות.
 • שימוש נכון בצבעים ובריהוט.
 • אפשרות לניוד הדירה במשך הפרויקט.

חברת אתגרים רואה את נושא הדירה לדוגמא כחלק מתמהיל השיווק ומאחריות הזרוע השיווקית. מתוך כך דואגת ותדאג החברה לפקח על כל השלבים הקשורים ב”דירה לדוגמא” מהתכנון, הגדרת קהל המטרה, אבזור ועיצוב, הגדרה ועמידה בתקציב נתון, עבודה ופיקוח מול קבלני משנה, ניוד ועד נושא האחזקה השוטפת.

דירה לדוגמא

בשנות ה- 2000 המתקדמות יעדיף הלקוח לקבל את ההמחשה הטובה ביותר לפני רכישת דירה, המהווה את אחת ההחלטות המשמעותיות והחשובות בחייו.

מתוך ניסיון של פרויקטים רבים הוכח חד משמעית:
“דירה לדוגמא” מהווה כלי מכירה חשוב ומרכזי בתהליך קבלת ההחלטה לרכישת דירה.

חברת אתגרים מצאה את החיבור בין חשיבה, תכנון ויישום עקרונות שיווקיים בהכנת “הדירה לדוגמא” לבין ההצלחה בקידום וסגירת עסקאות.

דגשים בתכנון הדירה לדוגמא ככלי עזר והמחשה למנהל המכירות בשטח:

 • כלי המחשה ונטרול חסמים ללקוח.
 • חשיבות למיקום ותנאי השטח.
 • איכות גימור בלתי מתפשרת והקשר לתדמית החברה הבונה.
 • אבזור ועיצוב בהתאם לקהל המטרה.
 • שיטות בנייה מתקדמות/
 • שימוש נכון בצבעים ובריהוט.
 • אפשרות לניוד הדירה במשך הפרויקט.

חברת אתגרים רואה את נושא הדירה לדוגמא כחלק מתמהיל השיווק ומאחריות הזרוע השיווקית. מתוך כך דואגת ותדאג החברה לפקח על כל השלבים הקשורים ב”דירה לדוגמא” מהתכנון, הגדרת קהל המטרה, אבזור ועיצוב, הגדרה ועמידה בתקציב נתון, עבודה ופיקוח מול קבלני משנה, ניוד ועד נושא האחזקה השוטפת.

דירה לדוגמא

בשנות ה- 2000 המתקדמות יעדיף הלקוח לקבל את ההמחשה הטובה ביותר לפני רכישת דירה, המהווה את אחת ההחלטות המשמעותיות והחשובות בחייו.

מתוך ניסיון של פרויקטים רבים הוכח חד משמעית:
“דירה לדוגמא” מהווה כלי מכירה חשוב ומרכזי בתהליך קבלת ההחלטה לרכישת דירה.

חברת אתגרים מצאה את החיבור בין חשיבה, תכנון ויישום עקרונות שיווקיים בהכנת “הדירה לדוגמא” לבין ההצלחה בקידום וסגירת עסקאות.

דגשים בתכנון הדירה לדוגמא ככלי עזר והמחשה למנהל המכירות בשטח:

 • כלי המחשה ונטרול חסמים ללקוח.
 • חשיבות למיקום ותנאי השטח.
 • איכות גימור בלתי מתפשרת והקשר לתדמית החברה הבונה.
 • אבזור ועיצוב בהתאם לקהל המטרה.
 • שיטות בנייה מתקדמות/
 • שימוש נכון בצבעים ובריהוט.
 • אפשרות לניוד הדירה במשך הפרויקט.

חברת אתגרים רואה את נושא הדירה לדוגמא כחלק מתמהיל השיווק ומאחריות הזרוע השיווקית. מתוך כך דואגת ותדאג החברה לפקח על כל השלבים הקשורים ב”דירה לדוגמא” מהתכנון, הגדרת קהל המטרה, אבזור ועיצוב, הגדרה ועמידה בתקציב נתון, עבודה ופיקוח מול קבלני משנה, ניוד ועד נושא האחזקה השוטפת.